Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

9258 7b57 500
Reposted fromantichris antichris viasomebodytolove somebodytolove

February 26 2018

9246 3b52
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
9245 04ff
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

February 21 2018

0896 8ec9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
Reposted fromFlau Flau viaMilcatopy Milcatopy
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viaanomalia anomalia

February 19 2018

7609 585b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra

February 12 2018

5872 017c 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
Reposted frombruisedlee bruisedlee viaLykou Lykou

February 11 2018

Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwierzejuczne zwierzejuczne
7849 4fd1
Reposted fromEkran Ekran viazwierzejuczne zwierzejuczne
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaallinone allinone
5400 38c9 500
Reposted fromtichga tichga
1678 117a
Reposted fromsarenkowo sarenkowo viawildindian wildindian
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaetraga etraga
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viacolorful colorful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl