Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaindisputabel indisputabel
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelle noelle
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viapannakojot pannakojot
8133 625b 500
Reposted fromfungi fungi viav2px v2px

September 18 2019

September 14 2019

7400 eee8
Reposted fromtichga tichga viacarmenluna carmenluna

September 12 2019

8259 5596 500
Reposted fromnenya nenya
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadreamadream dreamadream
7929 5976 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viapomoor pomoor

September 09 2019

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatobecontinued tobecontinued
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viasyrena syrena
2181 d2ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEllaElla EllaElla
6563 311c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
5716 92b3 500
Reposted fromyikes yikes viav2px v2px
3210 6126 500
3
Reposted fromoelsen oelsen viadivi divi
2672 5422 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viadivi divi
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl