Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viatwardziel twardziel
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial vianecropixie necropixie
3580 9455 500
Reposted fromrenirene renirene vianecropixie necropixie
1229 0090
4636 7271
Reposted fromels els viateijakool teijakool

July 08 2018

Reposted fromFlau Flau viaMagicMethyl MagicMethyl
7418 b053 500
Reposted frommaslmaslmasl maslmaslmasl viapffft pffft
7687 6a59 500
Reposted fromenn0 enn0 viaBlackRAt BlackRAt

June 27 2018

3827 7261
#15

June 25 2018

1969 1617 500
You can handle this
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaginger-gato ginger-gato

June 20 2018

June 13 2018

Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
5644 41a5 500
Reposted fromnutt nutt viatediousuncle tediousuncle
6250 b7b5 500
Reposted fromfapucino fapucino viaTander Tander
6703 3700 500
Reposted frompensieve pensieve viamyslodsiewnia myslodsiewnia
9482 9b94 500
Reposted fromPoranny Poranny viapkz451 pkz451
0211 87a8 500
Reposted fromsohryu sohryu viapkz451 pkz451
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl